Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 35 có đáp án

  • 976 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Biết 30% của một bao gạo là 15kg. Hỏi 34 bao gạo đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam

Xem đáp án

Bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

15 : 30% = 50 (kg)

34 bao gạo đó nặng số ki-lô-gam là:

50 × 3 : 4 = 37,5 (kg)

Chọn A.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 32,76 : 5,2 là:

Xem đáp án

32,76 : 5,2 = 6,3

Chọn B.


Câu 3:

40% của 320kg là:

Xem đáp án

320kg × 40% = 128kg

Chọn B.


Câu 4:

Chữ số 2 trong số thập phân 18,023 có giá trị là:

Xem đáp án

Chữ số 2 trong số thập phân 18,023 ở hàng

phần trăm nên có giá trị là 2100.

Chọn B.


Câu 5:

Một hình lập phương có cạnh 3dm thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

Xem đáp án

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

3 × 3 × 6 = 54 (dm2)

Chọn D.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đặng An Phúc

Bình luận


Bình luận