Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 4 có đáp án

  • 1062 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Bạn Hoa mua 8 quyển vở hết 40 000 đồng. Hỏi bạn Hoa mua 12 quyển vở như vậy hết bao nhiêu tiền?

Xem đáp án
Giá tiền của một quyển vở là:
40 000 : 8 = 5000 (đồng)
Bạn Hoa mua 12 quyển vở như vậy hết số tiền là:
5000 × 12 = 60 000 (đồng)
Chọn B.

Câu 2:

Một ô tô đi được trong 6 giờ được 360km. Trong 4 giờ ô tô đó đi được:

Xem đáp án
Một giờ ô tô đi được quãng đường là:
360 : 6 = 60 (km)
Trong 4 giờ ô tô đó đi được:
60 × 4 = 240 (km)
Chọn A.

Câu 3:

Để sửa xong một đoạn đường trong 15 ngày thì cần 24 công nhân. Muốn sửa xong đoạn đường đó trong 18 ngày thì cần số công nhân là:

Xem đáp án
Số người để sửa xong đoạn đường đó trong một ngày là:
15 × 24 = 360 (công nhân)
Muốn sửa xong đoạn đường đó trong 18 ngày thì cần số công nhân là:
360 : 18 = 20 (công nhận)
Chọn A.

Câu 4:

Một ô tô đi 100km thì tiêu thụ hết 12 lít xăng. Ô tô đó đi quãng đường 50km thì tiêu thụ hết số lít xăng là: (Biết rằng số lít xăng đi mỗi ki-lô-mét là như nhau.)

Xem đáp án
100km gấp 50km số lần là:
100 : 50 = 2 (lần)
Ô tô đó đi quãng đường 50km thì tiêu thụ hết số lít xăng là:
12 : 2 = 6 (lít)
Chọn B.

Câu 5:

Có 8 bao gạo mỗi bao chứa 50kg gạo. Nếu số gạo đó được chia vào 10 bao khác thì mỗi bao chứa được số gạo là:

Xem đáp án
8 bao chứa số ki-lô-gam gạo là:
50 × 8 = 400 (kg)
Nếu số gạo đó được chia vào 10 bao khác thì mỗi bao chứa được số gạo là:
400 : 10 = 40 (kg)
Chọn D.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận