Trắc nghiệm Bài toán về tỉ số phần trăm (có đáp án)

  • 623 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm một số biết \(\frac{3}{5}\% \)  của nó bằng 0,3.

Xem đáp án

Đổi \[\frac{3}{5}{\rm{\% }} = \frac{3}{5}:100 = \frac{3}{{500}}\]

Số đó là: \[0,3:\frac{3}{{500}} = \frac{3}{{10}}.\frac{{500}}{3} = 50\]

Vậy số cần tìm là 50

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là 80%. Tìm số học sinh nam, biết lớp 6Acó 36 học sinh?

Xem đáp án

Đổi \[80{\rm{\% }} = \frac{4}{5}\] t ức là số học sinh nam bằng \[\frac{4}{5}\]  số học sinh nữ.

Tổng số phần là:  4 + 5 = 9 (phần)

Lớp 6A có số học sinh nam là: 36 : 9 . 4 = 16 (học sinh)

Vậy lớp có 16 học sinh nam.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hiệu của hai số là 21. Biết 37,5% số lớn bằng 0,6 số nhỏ. Hai số đó là

Xem đáp án

Đổi \[37,5{\rm{\% }} = \frac{3}{8};0,6 = \frac{3}{5}\]

Tỉ số giữa số lớn và số nhỏ là: \[\frac{3}{5}:\frac{3}{8} = \frac{8}{5}\]

Hiệu số phần bằng nhau là: 8−5=3 (phần)

Số lớn là: 21 : 3 × 8 = 56

Số nhỏ là: 56 – 21 = 35

Vậy hai số đó là 56; 35

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một lớp có chưa đến 50 học sinh. Cuối năm có 30% số học sinh xếp loại giỏi; \(\frac{3}{8}\)  số học sinh xếp loại khá, còn lại là trung bình. Tính số học sinh trung bình.

Xem đáp án

Đổi \[30{\rm{\% }} = \frac{3}{{10}}\]

Vì số học sinh phải là số tự nhiên nên phải chia hết cho 10 và 8

BCNN(10,8) = 40 nên số học sinh của lớp là 40

Phân số chỉ số học sinh trung bình là: \[1 - \frac{3}{{10}} - \frac{3}{8} = \frac{{13}}{{40}}\] (số học sinh)

Số học sinh trung bình là: \[40.\frac{{13}}{{40}} = 13\] (học sinh)

Vậy lớp có 13 học sinh trung bình.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tỉ số của hai số avà blà 120%. Hiệu của hai số đó là 16. Tìm tổng hai số đó.

Xem đáp án

Đổi \[120{\rm{\% }} = \frac{{120}}{{100}} = \frac{6}{5}\]

Hiệu số phần bằng nhau là: 6 – 5 = 1 (phần)

Số lớn là: 16 : 1.6 = 96

Số bé là: 16 : 1.5 = 80

Tổng hai số là: 96 + 80 = 176

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận