Trắc nghiệm Các dạng toán về phép nhân và phép chia hai số nguyên (có đáp án)

  • 932 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính (−125).8 là:

Xem đáp án

(−125).8 = −(125.8) = −1000

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Khi x = −12 , giá trị của biểu thức (x − 8).(x + 7) là số nào trong bốn số sau:

Xem đáp án

Thay x = −12 vào biểu thức (x − 8).(x + 7), ta được:

(−12 − 8).(−12 + 7)

= (−20).(−5)

= 20.5

= 100

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Giá trị biểu thức M = (−192873).(−2345).(−4)5.0  là

Xem đáp án

Vì trong tích có một thừa số bằng 0 nên M = 0

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tính giá trị biểu thức P = (−13)2.(−9) ta có

Xem đáp án

P = (−13)2.(−9) = 169.(−9) = −1521

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tính giá trị biểu thức P = (x − 3).3 − 20.x  khi x=5.

Xem đáp án

Thay x = 5 vào P ta được:

P = (5 − 3).3 − 20.5

= 2.3 – 100

= 6 – 100

= −94

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận