Trắc nghiệm Các dạng toán về số nguyên âm và tập hợp các số nguyên (có đáp án)

  • 497 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Ta có −10∈Z vì −10 là số nguyên âm nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Điểm cách −1 ba đơn vị theo chiều âm là

Xem đáp án

Điểm cách −1  ba đơn vị theo chiều âm là điểm nằm phía bên trái điểm −1  và cách điểm −1  ba đơn vị.

Điểm nằm bên trái điểm −1  và cách điểm −1  ba đơn vị là điểm −4Nên điểm cách −1  ba đơn vị theo chiều âm là −4.     

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho tập hợp A ={−3; 2; 0; −1; 5; 7}. Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A.

Xem đáp án

Số đối của −3 là 3;

Số đối của 2 là −2; 

Số đối của 0 là 0;

Số đối của −1 là 1;

Số đối của 5 là −5; 

Số đối của 7 là .−7.

Nên tập hợp B ={3; −2; 0; 1; −5; −7}

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Điểm 6 cách điểm 2 bao nhiêu đơn vị?

Xem đáp án

Điểm 6 cách điểm 2 là bốn đơn vị

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho C ={−3; −2; 0; 1; 6; 10}. Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc C và là số nguyên âm.

Xem đáp án

Ta có C = {−3;−2;0;1;6;10} có các số nguyên âm là −3; −2.

Nên tập hợp D={−3;−2}.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận