Trắc nghiệm Các dạng toán về tập hợp, phần tử của tập hợp ( có đáp án )

  • 847 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10.

Xem đáp án

Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10 là A = {6; 7; 8; 9}.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Viết tập hợp P các chữ cái khác nhau trong cụm từ: “ HOC SINH”

Xem đáp án

Các chữ cái khác nhau trong cụm từ “ HOC SINH” là H; O; C; S; I; N

Nên P = {H; O; C; S; I; N}.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Viết tập hợp A = {16; 17; 18; 19} dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng.

Xem đáp án

Nhận thấy các số 16; 17; 18; 19 là các số tự nhiên lớn hơn 15 và nhỏ hơn 20

Nên A = {x∈N|15< x< 20}.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho hình vẽ.

 Cho hình vẽ. Tập hợp D là   A. D = {8; 9; 10; 12}   B. D = {1; 9; 10}  (ảnh 1)

Tập hợp D là

Xem đáp án

Ta có các số trong vòng tròn là 1, 9, 10, 12 nên tập hợp D = {1; 9; 10; 12}.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10. Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định sai?

1. 2∈B

2. 5∉B

3. B = {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}

4. B={9;8;7;6;5;4;3;2;1;0}

5. B={0;1;1;2;3;4;5;6;7;8;9}

Xem đáp án

Số 2 là số tự nhiên nhỏ hơn 10 nên 2∈B =>Khẳng định 1 đúng.

Số 5 là số tự nhiên nhỏ hơn 10 nên 5∈B =>Khẳng định 2 sai.

Tập hợp B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10 nên các phần tử của B là:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

⇒ B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} = {9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1}

 =>Khẳng định 4 đúng.

Tập hợp B trong khẳng định 3 có chứa số 10 mà 10 không thuộc B

=>Khẳng định 3 sai.

B = {1; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} có số 1 được liệt kê hai lần

=>Khẳng định 5 sai

Vậy có 3 khẳng định sai.

Đáp án cần chọn là: C


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

trần hoàng phong

khá hay

Bình luận


Bình luận

trần hoàng phong
20:13 - 22/08/2022

hayyyyy