Trắc nghiệm Các dạng toán về tập hợp số tự nhiên, ghi số tự nhiên ( có đáp án )

  • 1314 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hai số tự nhiên 99; 100. Hãy tìm số tự nhiên aa để ba số có được tạo thành ba số tự nhiên liên tiếp.

Xem đáp án

Số liền trước số 99 là 98 nên ba số tự nhiên liên tiếp là 98; 99; 100

Số liền sau số 100 là 101 nên ba số tự nhiên liên tiếp là 99; 100; 101

Vậy cả hai số 98; 101 đều thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tìm các số tự nhiên a,b,ca,b,c sao cho 228 ≤ a< b< c ≤ 230.

Xem đáp án

Từ đề bài, ta thấy các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 228 và nhỏ hơn hoặc bằng 230 là

228; 229; 230.

Mà a< b< c nên ta có a = 228; b = 229; c = 230.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Thêm chữ số 7 vào đằng trước số tự nhiên có ba chữ số thì ta được số tự nhiên mới

Xem đáp án

Gọi số có ba số ban đầu là \[\overline {abc} \], viết thêm chữ số 7 vào đằng trước ta được \[\overline {7abc} \] .

Ta có \[\overline {7abc} = 7000 + \overline {abc} \]nên số mới hơn số cũ 7000 đơn vị.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Với ba chữ số 0; 1; 3 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

Xem đáp án

Có bốn số tự nhiên thỏa mãn đề bài là 310; 301; 103; 130.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Số tự nhiên nhỏ nhất và số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau lần lượt là

Xem đáp án

Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023

Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là 9876

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận