Trắc nghiệm Các dạng toán về thứ tự thực hiện các phép tính (có đáp án)

  • 546 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị nào dưới đây của x thỏa mãn:  24.x − 32.x = 145 − 255:51?

Xem đáp án

Ta có

24.x − 32.x = 145 − 255:51

16.x − 9.x = 145 − 5

x(16 − 9) = 140

x.7 = 140

x = 140:7

x = 20.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Câu nào dưới đây là đúng khi nói đến giá trị của 

A = 18.{420:6 + [150 − (68.2 − 23.5)]} ?

Xem đáp án

Ta có 

A = 18.{420:6 + [150 − (68.2 − 23.5)]}

= 18.{420:6 + [150 − (68.2 − 8.5)]}

= 18.{420:6 + [150 − (136 − 40)]}

= 18.[420:6 + (150 − 96)]

= 18.(70 + 54)

= 18.124

= 2232.

Vậy A = 2232.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thực hiện phép tính  (103+104+1252):53 một cách hợp lý ta được

Xem đáp án

Ta có 

(103 + 104 + 1252):53

= 103:53 + 104:53 + 1252:53

= (2.5)3:53 + (2.5)4:55 + (53)2:53

= 23.53:53 + 24.54:53 + 56:53

= 23 + 24.5 + 53

= 8+16.5 + 125

= 8 + 80 + 125

= 213.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn 240 − [23 + (13 + 24.3 − x)] = 132?

Xem đáp án

Ta có 

240 − [23 + (13 + 24.3 − x)] = 132

23 + (13 + 72 − x) = 240 − 132

23 + (85 − x) = 108

85 – x = 108 − 23

85 – x = 85

x = 85 − 85

x = 0.

Có một giá trị x = 0 thỏa mãn đề bài.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Giá trị của x thỏa mãn  65 − 4x+2 = 20200

Xem đáp án

Ta có 

65 − 4x+2 = 20200

65 − 4x+2 = 1

4x+2 = 65 − 1

4x+2 = 64

4x+2 = 43

x + 2 = 3

x = 3 − 2

x = 1.

Vậy x = 1.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận