Trắc nghiệm Các dạng toán về thứ tự trong tập hợp số nguyên (có đáp án)

  • 473 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Điểm −5 nằm bên trái điểm −2 nên −5 < −2. Do đó A đúng.

Điểm 0 nằm bên trái điểm 4 nên 0 < 4. Do đó B đúng.   

Điểm 0 nằm bên phải điểm −1 nên 0 >−1. Do đó C đúng.

Điểm −5 nằm bên phải điểm −6 nên −5 >−6 Do đó D sai. 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Số liền trước của số −19  là số

Xem đáp án

Ta thấy: −20 < −19 và không có số nguyên nào nằm giữa −20 và −19.Nên số liền trước của số−19 là số −20.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Biết −9 < x < 0. Tập hợp các số nguyên xx thỏa mãn:

Xem đáp án

Vì−9 < x < 0; x∈Z ⇒ x∈{−8;−7;−6;−5;−4;−3;−2;−1}

Do đó A={−8;−7;−6;−5;−4;−3;−2;−1}

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Số liền trước của số đối của số 11  là

Xem đáp án

Số đối của số 11   là: −11Số liền trước của −11 là: −12

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tìm các giá trị thích hợp của chữ số a sao cho: \[ - \overline {a99} >- 649 >- \overline {6a0} \]

Xem đáp án

\[ - \overline {a99} >- 649 >- \overline {6a0} \Rightarrow \overline {a99} < 649 < \overline {6a0} \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a < 6}\\{4 < a}\end{array}} \right.\]

\[ \Rightarrow 4 < a < 6\]

Mà \[a \in N*\] nên a = 5

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận