Trắc nghiệm Chia một số thập phân cho một số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

  • 1347 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết 24,84 : x = 1,37 + 3,23. Vậy x = ...

Xem đáp án

Đáp án B

24,84:x=1,37+3,2324,84:x=4,6      x=24,84:4,6      x=5,4

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5,4.


Câu 2:

Số dư của phép chia 8,5 : 0,13 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là:

Xem đáp án

Đáp án D

Thực hiện đặt tính và tính phép chia đã cho ta có:

Dóng dấu phẩy của số bị chia ban đầu (số 8,5) một đường thẳng từ trên xuống dưới, ta thấy số 6 đứng ở hàng phần chục nghìn hay có giá trị là 0,0006 nên số dư của phép chia đã cho là 0,0006 khi phần thập phân của thương chỉ lấy đến 2 chữ số.

Thử lại: 65,38 × 0,13 + 0,0006 = 8,4994 + 0,0006 = 8,5.

Vậy số dư của phép chia 8,5 : 0,13 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là 0,0006.


Câu 3:

Các số thích hợp vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là:

Xem đáp án

Đáp án A

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải ta có:

122,455=9,545;9,545:2,3=4,15.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 9,545; 4,15.


Câu 4:

Tính: (31,5 – 5,85) : 1,8 + 2,4 × 1,75

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

(31,55,85):1,8+2,4×1,75=25,65:1,8+4,2=14,25+4,2=18,45

Vậy đáp án đúng là 18,45.


Câu 5:

Chọn dấu thích hợp điển vào chỗ trống:

9,8 + 43,4 : 2,8 ... 59,22 : 3,6

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

9,8+43,4:2,8=9,8+15,5=25,3;59,22:3,6=16,45

Mà 25,3 > 16,45

Vậy 9,8+43,4:2,8>59,22:3,6


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận