Trắc nghiệm Chia một số thập phân với một số tự nhiên có đáp án (Vận dụng)

  • 1323 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Tìm số trung bình cộng của các số 12,3; 28,45 và 52,31

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy có tất cả 3 số.

Vậy số trung bình cộng của các số 12,3; 28,45 và 52,31 là:

(12,3 + 28,45 + 52,31) : 3 = 31,02

Đáp số: 31,02.


Câu 2:

Điền đáp án đúng vào chỗ chấm:

Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp là 58,5 kg. Sau khi bán đi 10,3 kg gạo mỗi loại thì số gạo nếp còn lại bằng 16 số gạo tẻ còn lại. Vậy lúc đầu cửa hàng đó có … kg gạo nếp , … kg gạo tẻ.

(Ghi chú: viết đáp án ở dạng gọn nhất)

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án

Đáp án A

Sau khi bán đi 10,3kg gạo mỗi loại thì số hiệu số gạo vẫn không thay đổi.

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 - 1 = 5 (phần)

Số gạo nếp còn lại là:

(58,5 : 5) x 1 = 11,7 (kg)

Lúc đầu cửa hàng có số ki-lô-gam gạo nếp là:

11,7 + 10,3 = 22 (kg)

Lúc đầu của hàng có số ki-lô-gam gạo tẻ là:

22 + 58,5 = 80,5 (kg)

Đáp số: Gạo nếp: 22 kg; Gạo tẻ: 80,5 kg


Câu 3:

15 căn phòng như nhau có diện tích là 1447,5. Hỏi 8 căn phòng như thế có diện tích là bao nhiêu mét vuông?

Xem đáp án

Đáp án A

Diện tích 1 căn phòng là:

1447,5 : 15 = 96,5 (m2)

Diện tích 8 căn phòng là:

96,5 × 8 = 772 (m2)

Đáp số: 772 m2


Câu 4:

Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp là 115,6kg. Sau khi bán đi 13,5kg mỗi loại thì số gạo tẻ còn lại gấp 5 lần số gạo nếp còn lại.

Vậy lúc đầu cửa hàng đó có … kg gạo nếp; có … kg gạo tẻ.

Các số cần điền theo thứ tự từ trái qua phải là:

Xem đáp án

Đáp án B

Vì bán đi gạo mỗi loại nên hiệu số giữa gạo tẻ còn lại và gạo nếp còn lại vẫn không thay đổi và bằng 115,6kg.

Ta có sơ đồ biểu diễn số gạo còn lại sau khi bán:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 − 1 = 4 (phần)

Giá trị một phần hay số gạp nếp còn lại sau khi bán là:

115,6 : 4 = 28,9 (kg)

Lúc đầu cửa hàng có số ki-lô-gam gạo nếp là:

28,9 + 13,5 = 42,4 (kg)

Lúc đầu cửa hàng có số ki-lô-gam gạo tẻ là:

42,4 + 115,6 = 158 (kg)

Đáp số: Gạo nếp: 42,4kg; Gạo tẻ: 158kg.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 42,4; 158.


Câu 5:

34 của 456,24 bằng

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 34 của 456,24 là

456,24 x 34 = 456,24 x 3 : 4 = 342,18

Vậy 34 của 456,24 bằng 342,18


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận