Trắc nghiệm Chia một số tự nhiên cho một số thập phân có đáp án (Vận dụng)

  • 1376 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Có một tấm vải dài 35m. Người ta đem cắt thành các mảnh vải nhỏ, mỗi mảnh vải dài 1,25m. Hỏi người ta cắt được bao nhiêu mảnh vải nhỏ?

Xem đáp án

Đáp án C

Người ta cắt được số mảnh vải nhỏ là:

35 : 1,25 = 28 (mảnh vải)

Đáp số: 28 mảnh vải.


Câu 2:

Cân nặng của dê đen là 65kg. Cân nặng của dê trắng là 16,25kg. Hỏi cân nặng của dê đen gấp mấy lần cân nặng của dê trắng?

Xem đáp án

Đáp án C

Cân nặng của dê đen nặng gấp cân nặng của dê trắng số lần là:

65 : 16,25 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Biết x × (5 – 3,6 × 0,5) = 80. Vậy x = ...

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

x×(53,6×0,5)=80x×(51,8)=80x×3,2=80x=80:3,2x=25

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 25.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho A = 56 : 1,6 và B = 12 : 1,5. Vậy giá trị của biểu thức (A + B) : 0,01 là ....

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

A = 56 : 1,6 = 35;

B = 12 : 1,5 = 8

Thay vào biểu thức (A + B) : 0,01 ta được:

(A + B) : 0,01 = (35 + 8) : 0,01 = 43 : 0,01 = 4300

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 4300.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một cửa hàng có 140kg mận được chia đều vào các túi nhỏ, mỗi túi có 2,5kg mận. Người ta đã bán được 58 số túi mận đó. Vậy cửa hàng đó còn lại ... kg mận.

Xem đáp án

Đáp án A

140kg mận thì được chia vào số túi là:

140 : 2,5 = 56 (túi)

Số túi mận đã bán đi là:

56×58=35 (túi)

Số túi mận còn lại là:

5635=21 (túi)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam mận là:

2,5×21=52,5(kg)

Đáp số: 52,5kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận