Trắc nghiệm chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là số thập phân (Thông hiểu)

  • 1158 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Tìm x, biết 63 : x = 5

Xem đáp án

Đáp án A

63:x=5x=63:5x=12,6

Vậy x = 12,6.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống: ... × 8 = 54

Xem đáp án

Đáp án C

Số cần điền vào ô trống là:

54 : 8 = 6,75

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 6,75.


Câu 3:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống: 53 : 4 ... 13,5

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 53 : 4 = 13,25

Mà 13,25 < 13,5

Vậy 53 : 4 < 13,5.


Câu 4:

14 là giá trị của biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+) 14 : 1 + 2 = 14 + 2 = 16

+) 32 + 7 : 4 = 32 + 1,25 = 33,25

Vậy biểu thức 4,5 + 95 : 8 – 2,375 có giá trị là 14.


Câu 5:

8 chia cho bao nhiêu thì được kết quả là 5?

Xem đáp án

Đáp án A

Theo bài ra ta có phép tính sau:

8 : ? = 5

Vậy số cần tìm là:

8 : 5 = 1,6

Nên ta chọn đáp án đúng là 1,6


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận