Trắc nghiệm Cộng hai số thập phân có đáp án ( Nhận biết- Thông hiểu )

  • 1618 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép cộng số thập phân có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Phép cộng số thập phân có các tính chất:

  • Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trongg một tổng thì tổng không thay đổi.
  • Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.
  • Cộng với số 0: Số thập phân nào cộng với 0 cũng bằng chính số thập phân đó.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho phép tính: 18,253 + 7,7. Cách đặt tính nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Khi đặt tính, ta viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau, các dấu phẩy của các số hạng thẳng cột với nhau.

Vậy trong các cách đặt tính chỉ có cách đặt C là đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Thực hiện tính: 17,36 + 42,52 = ?

Xem đáp án

Thực hiện tính: 17,36 + 42,52 = ? (ảnh 1)


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

83,7 + 9,68 = 

Xem đáp án

Ta đặt tính và đặt tính như sau:


Câu 5:

Tính: 5,3 + 38,93  = 

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận