Trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 có đáp án ( Thông hiểu )

  • 503 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Tổng (hiệu) chia hết cho 9 là:

Xem đáp án

Vì 3 . 6 = 18 chia hết cho 9 nên theo tính chất chia hết của một tích ta có

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 chia hết cho 9

Lại có 27 có tổng các chữ số là 2 + 7 = 9 chia hết cho 9 nên 27 chia hết cho 9

Do đó theo tính chất chia hết của một tổng ta có:

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 + 27 chia hết cho 9.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Tìm số thích hợp ở dấu * để số 3*7 chia hết cho 9.

Xem đáp án

Số 3*7 có tổng các chữ số là 3 + * + 7 = 10 + *

Ta có 3*7 chia hết cho 9 thì 10 + * cũng phải chia hết cho 9

Trong các đáp án đã cho, ta thấy chỉ có * = 8 là thỏa mãn (vì 10 + 8 = 18 chia hết cho 9).

Vậy * = 8.

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Số nào trong các số sau đây là bội của cả 2, 3, 5 và 9?

Xem đáp án

Số là bội của cả 2, 3, 5 và 9 là số chia hết cho cả 4 số đó.

Trong các số đã cho ta thấy số 3 240 chia hết cho cả 2 và 5 (vì có chữ số tận cùng là 0)

Lại có 3 + 2 + 4 + 0 = 9 chia hết cho cả 3 và 9.

Nên số 3 240 chia hết cho cả 3 và 9.

Vậy 3 240 là số cần tìm.

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Tổng (hiệu) chia hết cho 3 là:

Xem đáp án

Ta có: 3 chia hết cho 3 nên theo tính chất chia hết chủa một tích ta có 1 . 2 . 3 . 4 chia hết cho 3, lại có 12 chia hết cho 3 nên theo tính chất chia hết của một hiệu ta có 1 . 2 . 3 . 4 – 12 chia hết cho 3.

Chọn đáp án C.


Câu 5:

 Cho năm số 0; 1; 3; 5; 7. Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3 được lập từ các số trên là:

Xem đáp án

Số chia hết cho 3 là số có tổng các chữ số chia hết cho 3.

Trong năm số trên, bộ ba số có tổng chia hết cho 3 là {0; 1; 5}; {1; 3; 5}; {3; 5; 7}

Vì số cần tìm là nhỏ nhất trong các số có thể tạo thành nên số đó là 105.

Chọn đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận