Trắc nghiệm Đề-ca-mét vuông.Héc-tô-mét vuông.Héc-ta có đáp án (Nhận biết)

  • 713 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đề-ca-mét vuông được viết tắt là: 

Xem đáp án

Đề-ca-mét vuông được viết tắt là: dam2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

16dam2 được đọc là: 

Xem đáp án


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài:

Xem đáp án

Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 dam.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn đáp án đúng Hình vuông 1dam2 gồm:

Xem đáp án


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài:

Xem đáp án

Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài: 1hm

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bảo Nguyễn
17:55 - 10/11/2021

Câu 9:Đáp án là C