Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

  • 863 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

5 nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN là?

Xem đáp án

Đáp án A

Năm 1967, 5 nước thành lập ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) tại Băng Cốc gồm: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po


Câu 2:

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là?

Xem đáp án

Đáp án A

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.


Câu 3:

Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động trên lĩnh vực nào của ASEAN?

Xem đáp án

Đáp án D

Việt Nam gia nhập ASEAN  và tham gia đầy đủ đa dạng, trong tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học, công nghệ, trật tự- an toàn xã hội...


Câu 4:

Quốc gia có GDP/ người cao nhất trong số các quốc gia thuộc Đông Nam Á sau đây là?

Xem đáp án

Đáp án A

GDP bình quân đầu người của Xin-ga-po rất cao trong khi nhiều nước trong khu vực lại có GDP bình quân đầu người rất thấp như: Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Lào, Việt Nam..


Câu 5:

Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm?

Xem đáp án

Đáp án C

Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu ASEAN


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận