Trắc nghiệm Điểm. Đường thẳng (có đáp án)

  • 783 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn đạt sau:

“ Đường thẳng a chứa điểm M và không chứa điểm P . Điểm O thuộc đường thẳng  a và không thuộc đường thẳng b.”

Xem đáp án

Kí hiệu cho cách diễn đạt “ Đường thẳng a chứa điểm M và không chứa điểm P . Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b” là:

M ∈ a,P ∉ a,O ∈ a,O ∉ b

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt: “ Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F

Xem đáp án

Cách diễn đạt “ Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F” được viết dưới dạng kí hiệu là A, B, C ∈ d; E, F ∉ d

Đáp án A: A, B, C ∉ d; E, F ∈ d nên A sai.

Đáp án B: A, E, C ∈ d; B, F ∉ d nên B sai.

Đáp án C: A, F, E, C ∈ d; B ∉ d nên C sai.

Đáp án D: A, B, C ∈ d; E, F ∉ d nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho hình vẽ sau

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Từ hình vẽ:

Điểm A ∈ m, A ∉ n nên A, B, D đúng và C sai.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho hình vẽ sau

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Từ hình vẽ:

Điểm D ∉ m, D ∉ n nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hình vẽ sau

Đường thẳng n đi qua điểm nào?

Xem đáp án

Từ hình vẽ:

Đường thẳng n đi qua các điểm B, C nên đáp án B đúng.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận