Trắc nghiệm Độ cao của âm có đáp án (Thông hiểu)

  • 1355 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 33 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Số dao động trong một giây gọi là tần số.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Dao động càng nhanh thì tần số dao động:

Xem đáp án

Dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đơn vị của tần số là:

Xem đáp án

Đơn vị của tần số là Héc (Hz)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong 20 giây, một lá thép thực hiện được 5000 dao động. Tần số dao động của lá thép có giá trị là:

Xem đáp án

Ta có: Tần số là số dao động trong một giây

⇒ Số dao động lá thép thực hiện được trong một giây là: 

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong 2 phút, một vật thực hiện được 4000 dao động. Tần số dao động của vật có giá trị là:

Xem đáp án

Ta có: 2p=2.60=120s

Ta có: Tần số là số dao động trong một giây

⇒ Số dao động lá thép thực hiện được trong một giây là: 

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận