Trắc nghiệm Độ cao của âm có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1535 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Vật nào trong các vật sau đây dao động với tần số lớn nhất?

Xem đáp án

Ta có: Tần số là số dao động trong một giây.

Tần số của mỗi vật trong các trường hợp trên là:

+ Dây đàn: 200Hz

+ Con lắc: 

+ Mặt trống: 

+ Dây chun: 

⇒ Dây đàn dao động có tần số lớn nhất

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Vật nào trong các vật sau đây dao động với tần số nhỏ nhất?

Xem đáp án

Ta có: Tần số là số dao động trong một giây.

Tần số của mỗi vật trong các trường hợp trên là:

+ Dây đàn: 200Hz

+ Con lắc: 

+ Mặt trống: 

+ Dây chun: 

⇒ Dây đàn dao động có tần số nhỏ nhất

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Một vật dao động với tần số 8Hz. Hỏi trong một phút vật thực hiện được bao nhiêu dao động?

Xem đáp án

Ta có:

  • Tần số là số dao động trong một giây
  • Tần số của vật trên là 8Hz

⇒ trong một giây vật thực hiện được 8 dao động

⇒ Trong một phút = 60 giây vật thực hiện được 8.60 = 480 dao động

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Một vật dao động với tần số 12Hz. Hỏi trong 20 phút vật thực hiện được bao nhiêu dao động?

Xem đáp án

Ta có:

  • Tần số là số dao động trong một giây
  • Tần số của vật trên là 12Hz

⇒ trong một giây vật thực hiện được 12 dao động

⇒ Trong 20 phút = 20.60 = 1200 giây vật thực hiện được 12.1200 = 14400 dao động

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận