Trắc nghiệm Giá trị phân số của một số (có đáp án)

  • 490 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Khánh có 45  cái kẹo. Khánh cho Linh \(\frac{2}{3}\)  số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Khánh cho Linh số kẹo là:

\[45.\frac{2}{3} = 30\] (cái kẹo)

Vậy Khánh cho Linh 30 cái kẹo.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Biết \(\frac{3}{5}\)  số học sinh giỏi của lớp 6A  là 12 học sinh. Hỏi lớp 6A  có bao nhiêu học sinh giỏi?

Xem đáp án

Lớp 6A có số học sinh giỏi là:

\[12:\frac{3}{5} = 20\]  (học sinh giỏi)

Vậy lớp 6A có 20 học sinh giỏi.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tìm chiều dài của một đoạn đường, biết rằng \(\frac{4}{7}\)  đoạn đường đó dài 40km.

Xem đáp án

Chiều dài đoạn đường đó là:

\[40:\frac{4}{7} = 70\left( {km} \right)\]

Vậy chiều dài đoạn đường là 70km

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Có tất cả 840kg gạo gồm ba loại: \(\frac{1}{6}\)  số đó là gạo tám thơm, \(\frac{3}{8}\)  số đó là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số gạo tẻ.

Xem đáp án

Có số gạo tám thơm là: \[840.\frac{1}{6} = 140\left( {kg} \right)\]

Có số gạo nếp là: \[840.\frac{3}{8} = 315\left( {kg} \right)\] Có số gạo tẻ là: \[840 - 140 - 315 = 385\left( {kg} \right)\] Vậy số gạo tẻ là 385kg

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Một hình chữ nhật có chiều dài là 20cm, chiều rộng bằng \(\frac{2}{5}\)  chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem đáp án

Chiều rộng hình chữ nhật là: \[20.\frac{2}{5} = 8\left( {cm} \right)\]

Diện tích hình chữ nhật là: \[20.8 = 160\left( {c{m^2}} \right)\]

Vậy diện tích hình chữ nhật là 160cm2

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận