Trắc nghiệm Giải toán về tỉ số phần trăm có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 1214 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Số thập phân 0,525 được viết thành tỉ số phần trăm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 0,525 × 100 = 52,5.

Do đó: 0,525 = 52,5%.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

10 : 35 = .....% (lấy đến 4 chữ số ở phần thập phân của thương trong phép chia).

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 10 : 35 = 0,2857 = 28,57%

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là: 28,57.


Câu 3:

Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là:

3 : 5 = 0,6 = 60%


Câu 4:

Tỉ số phần trăm của 14kg và 5 yến là:

Xem đáp án

Đáp án C

Đổi 5 yến = 50kg.

Khi đó, tỉ số phần trăm của 14kg và 5 yến là:

14 : 50 = 0,28 = 28%


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Một lớp học có 48 học sinh, trong đó có 18 học sinh nam.

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh cả lớp là .... %.

Xem đáp án

Đáp án B

Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh cả lớp là:                     

18 : 48 = 0,375 = 37,5%

Đáp số: 37,5%.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 37,5.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận