Trắc nghiệm Giải toán về tỉ số phần trăm có đáp án (Vận dụng)

  • 1707 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong vườn có 12 cây cam và 28 cây chanh. Tìm tỉ số phần trăm của số cây cam so với tổng số cây trong vườn?

Xem đáp án

Đáp án B

Trong vườn có tổng số cây là:

12 + 28 = 40 (cây)

Tỉ số phần trăm của cây cam so với tổng số cây trong vườn là:       

12 : 40 = 0,3 = 30%

Đáp số: 30%.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một cửa hàng bán được 250kg gạo tẻ và gạo nếp. Biết rằng cửa hàng bán được 45kg gạo nếp.

Vậy số gạo tẻ bán được bằng .... % số gạo cửa hàng bán được.

Xem đáp án

Đáp án A

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo tẻ là:       

250 – 45 = 205 (kg)

Tỉ số phần trăm giữa số gạo tẻ và tổng số gạo cửa hàng bán được là:        

205 : 250 = 0,82 = 82%

Đáp số: 82%.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 82.


Câu 3:

Mẹ đi chợ về mua 10 lít nước mắm, trong đó có 4 lít nước mắm loại một, còn lại là nước mắm loại hai. Tỉ số phần trăm giữa nước mắm loại một và nước mắm loại hai là:

Xem đáp án

Đáp án D

Mẹ mua số lít nước mắm loại hai là:        

10 – 4 = 6 (lít)

Tỉ số phần trăm giữa nước mắm loại một và nước mắm loại hai là”        

4 : 6 = 0,6666 = 66,66%

Đáp số: 66,66%.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một nông trường dự định trồng 800 cây lấy gỗ. Qua đợt phát động, người ta đã trồng được tất cả là 900 cây.

Vậy người ta đã trồng vượt mức ... % so với kế hoạch dự định.

Xem đáp án

Đáp án A

Giá 1 lít xăng tháng này tăng so với tháng trước số tiền là:                  

20500 – 20000 = 500 (đồng)

Giá xăng tháng này đã tăng số phần trăm số so với giá xăng tháng trước là:                   

500 : 20000 = 0,025 = 2,5%

Đáp số: 2,5%


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người bỏ ra 125000 đồng tiền vốn để mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 150000 đồng.

Vậy người đó đã lãi ... % so với tiền vốn.

Xem đáp án

Đáp án B

Số tiền lãi người đó thu được là:     

150000 – 125000 = 25000 (đồng)

Người đó đã lãi số phần trăm so với tiền vốn là:      

25000 : 125000 = 0,2 = 20%

Đáp số: 20%.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 20.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận