Trắc nghiệm Hiệu điện thế có đáp án (Thông hiểu)

  • 1266 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một ………..

Xem đáp án

Đáp án B

Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế


Câu 2:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

1mV=0,001V=103V1kV=1000V=103V

⇒ Phương án B – sai

A, C, D – đúng


Câu 3:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

A - đúng

B - sai vì: 5kV=5.103V

C - sai vì: 1mV=0,001V

D – sai vì: 0,25mV=25.105V


Câu 4:

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc ………… với đoạn mạch đó

Xem đáp án

Đáp án C

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế song song với đoạn mạch đó


Câu 5:

Khi khóa K mở, vôn kế chỉ:

Xem đáp án

Đáp án A

Khi khóa K mở, mạch của ta còn như sau:

⇒ Vôn kế chỉ hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận