Trắc nghiệm Hình chữ nhật – Hình thoi. Hình bình hành - Hình thang cân (có đáp án)

  • 595 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong những khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Xem đáp án

Hình bình hành có 4 đỉnh, có bốn cạnh, hai cạnh đối song song =>A, B, D đúng

Hình có bốn đỉnh chưa chắc là hình bình hành, ví dụ:

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho hình chữ nhật ABCD, phát biểu nào đúng?

Xem đáp án

Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau nên AC = BD =>Đáp án C đúng

Đáp án A sai do AB là cạnh, AC là đường chéo nên chúng không bằng nhau.

Đáp án B sai do AC là đường chéo, DO là một nửa đường chéo còn lại nên chúng không bằng nhau.

Đáp án D sai do OB là một nửa đường chéo, AC là đường chéo còn lại nên chúng không bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Độ dài đáy của hình bình hành có chiều cao 24cm và diện tích là 432cm2là:

Xem đáp án

Độ dài đáy của hình bình hành đó là:

432:24 = 18(cm)

Đáp số: 18cm


Câu 4:

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau?

Xem đáp án

Hình có bốn đỉnh chưa chắc là hình thoi, ví dụ:

=>D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong các hình sau, các hình là hình thoi là:

Xem đáp án

Hình thoi là hình tứ giác có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

=>Hình 1 và Hình 3 là hình thoi

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận