Trắc nghiệm Hình có tâm đối xứng (có đáp án)

  • 1288 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các hình sau, có bao nhiêu hình có tâm đối xứng:

Xem đáp án

=>Hình a và hình b là hình có tâm đối xứng.

Vậy có 2 hình có tâm đối xứng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Hình nào sau đây không có tâm đối xứng

Xem đáp án

- Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

- Tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo.

- Hình tam giác đều không có tâm đối xứng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho hình sau, hình có tâm đối xứng là:

Xem đáp án

Hình a có tâm đối xứng:

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Xem đáp án

Hình có tâm đối xứng là:

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho các chữ sau đây, những chữ cái có tâm đối xứng là:

Xem đáp án

Những chữ cái có tâm đối xứng: H, N, X

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận