Trắc nghiệm Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương có đáp án (Thông hiểu)

  • 1171 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ:

 

Hình hộp chữ nhật trên có những cạnh bằng nhau là:

Xem đáp án

Hình hộp chữ nhật đã cho có các cạnh bằng nhau là:

AB = CD = MN = PQ;

AM = BN = CP = DQ;

AD = BC = MQ = NP.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Lan có một tấm bìa có kích thước như hình vẽ:

Lan có thể gấp tấm bìa thành một hình lập phương. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Có thể vẽ hình lên giấy rồi gấp thử ta thấy không thể gấp mảnh bìa đã cho thành một hình lập phương.

Vậy đáp án đúng là "Sai".

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ:

 

Hình hộp chữ nhật trên có các mặt đáy là:

Xem đáp án

Hình hộp chữ nhật trên có các mặt đáy là mặt ABCD, mặt MNPQ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ:

 

Hình hộp chữ nhật trên có các mặt bên là:

Xem đáp án

Hình hộp chữ nhật đã cho có các mặt bên là: mặt bên ABNM, mặt bên DCPQ, mặt bên DAMQ, mặt bên CBNP.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho hình hộp chữ nhật như hình vẽ:

Diện tích mặt đáy ABCD là:

Xem đáp án

Hình hộp chữ nhật đã cho có cạnh KI = 1,5m, HI = 0,8m.

Diện tích mặt đáy GHIK là:     

1,5 × 0,8 = 1,2 (m2)

Mặt đáy ABCD đối diện với mặt đáy GHIK nên mặt mặt đáy ABCD bằng mặt đáy GHIK, do đó hai mặt này có diện tích bằng nhau và bằng 1,2m2.

Vậy diện tích mặt đáy ABCD là 1,2m2.

Đáp số: 1,2m2.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận