Trắc nghiệm Hình tam giác có đáp án (Nhận biết, Thông hiểu)

  • 196 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong một tam giác có:

Xem đáp án

Một tam giác có 3 cạnh, 3 góc và 3 đỉnh.

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nối câu mô tả hình dạng với hình tam giác tương ứng:

Xem đáp án

Quan sát các tam giác ta thấy:

  • Hình tam giác a có một góc vuông và hai góc nhọn
  • Hình tam giác b có một góc tù và hai góc nhọn.
  • Hình tam giác c có ba góc nhọn.

Vậy ta nối a - 2; b - 3; c - 1.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho hình vẽ như bên dưới:

Trong tam giác MNP, MK là chiều cao tương ứng với:

Xem đáp án

Hình tam giác MNP có MK vuông góc với NP, do đó MK là chiều cao tương ứng với cạnh đáy NP.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Hình tam giác có bao nhiêu cạnh?

Xem đáp án

Hình tam giác có 3 cạnh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Hình tam giác có bao nhiêu góc?

Xem đáp án

Hình tam giác có 3 góc.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận