Trắc nghiệm Hóa 11 KNTT Bài 21: Phenol có đáp án

  • 365 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ở điều kiện thường, phenol là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ở điều kiện thường, phenol là chất rắn không màu.


Câu 2:

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene.


Câu 3:

Liên kết O-H của phenol phân cực mạnh hơn so với alcohol do?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong phân tử phenol, do ảnh hưởng của vòng benzene nên liên kết O-H của phenol phân cực mạnh hơn so với alcohol.


Câu 4:

Chọn phát biểu không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phenol cho phản ứng thế dễ dàng với bromine tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromophenol.


Câu 5:

Phát biểu không đúng khi nói về tính chất vật lí của phenol là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Phenol tan nhiều khi đun nóng (tan vô hạn ở 66oC).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận