Trắc nghiệm Hóa học 11 KNTT Alkane có đáp án

  • 675 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Alkane là các hydrocarbon

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Alkane là các hydrocarbon no, mạch hở.


Câu 2:

Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là CnH2n+2 (n ≥1).


Câu 3:

Dãy các alkane được sắp xếp theo thứ tự tăng dần phân tử khối là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dãy các alkane được sắp xếp theo thứ tự tăng dần phân tử khối là methane, ethane, propane, hexane, heptane.


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây là của hydrocarbon no?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đặc điểm của hydrocarbon no là chỉ có liên kết đơn.


Câu 5:

Công thức phân tử nào sau đây không phải là công thức của một alkane?     

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là CnH2n+2 (n ≥1).

Ví dụ: C2H6, C4H10, C5H12.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận