Trắc nghiệm Hỗn số có đáp án (Nhận biết)

  • 213 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hỗn số gồm bao nhiêu thành phần?

Xem đáp án

Hỗn số có hai thành phần là phần nguyên và phần phân số.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn hỗn số trong các đáp án sau:

Xem đáp án

Hỗn số có hai thành phần là phần nguyên và phần phân số. Vậy hỗn số là 427.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Phần nguyên của hỗn số 523 là …

Xem đáp án

Phần nguyên của hỗn số 523 là 5.

Vậy số thích hợp đặt vào ô trống là 5.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Hỗn số “mười ba và hai mươi lăm phần ba mươi tám” được viết là:

Xem đáp án

Hỗn số “mười ba và hai mươi lăm phần ba mươi tám” được viết là 132538.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận