Đề số 1 Bài 12 Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

  • 5916 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ngành kinh tế nào ở Đức bị tác động nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục… 1 (Phần II)….Trang…66…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Năm 1932, sản xuất công nghiệp của Đức giảm bao nhiêu phần trăm so với những năm trước khủng hoảng?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục… 1 (Phần II)….Trang…66…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với nước Đức?

Xem đáp án

Đáp án là A

Giải thích: Mục… 1 (Phần II)….Trang…66…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Trước tình trạng khủng hoảng chính trị ở Đức do tác động của khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, các thế lực phản động, hiếu chiến ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng, đặc biệt là

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục… 1 (Phần II)….Trang…66…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Người đứng đầu Đảng Quốc xã ở Đức là

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục… 1 (Phần II)….Trang…66…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hao Nguyen Thi
19:43 - 29/12/2020

7B

Nako Hmuhmu
10:40 - 11/01/2022

câu 29 lỗi, đáp án A