Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 13 (có đáp án): Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

  • 4678 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 bùng nổ ở Mĩ vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…70...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Thời kì hoàng kim của kinh tế Mĩ chấm dứt khi

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…70...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Mĩ bắt đầu trong lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…70...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình thị trường chứng khoán nước Mĩ ngày 29 - 10 - 1929?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…70-71...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…71...SGK Lịch sử 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận