Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 15 (có đáp án): Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (P1)

  • 7141 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…79...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Mục đích của phong trào Ngũ tứ (1919) ở Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…79...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Điểm mới của phong trào Ngũ tứ (1919) so với các phong trào đấu tranh trước đó của nhân dân Trung Quốc là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…79...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Mở đầu phong trào Ngũ tứ năm 1919 ở Trung Quốc là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…79...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Phong trào Ngũ tứ năm 1919 ở Trung Quốc đã lôi cuốn được đông đảo giai cấp nào tham gia?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…79...SGK Lịch sử 11 cơ bản


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận