Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất

  • 3920 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 21 phút

Câu 1:

“Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực …” là tuyên bố của

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…146...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 2:

Để phục vụ cho Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp ở Đông Dương đã thực hiện chính sách gì?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…146...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào của Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…146...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Nền công nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có vai trò như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1(phần I)….Trang…146...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1(phần I)….Trang…146...SGK Lịch sử 11 cơ bản


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận