Đề số 1 Bài 6 Chiến tranh thế giới thứ nhất

  • 5391 lượt thi

  • 54 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa tư bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án

Đáp án là B

Giải thích: Mục…I….Trang…31…..SGK Lịch sử 11 cơ bản

 


Câu 2:

Các đế quốc "già" vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…I….Trang…31…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 3:

Các đế quốc "trẻ" vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…I….Trang…31…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 4:

Đế quốc nào sau đây không phải là đế quốc "trẻ"?

Xem đáp án

Đáp án là C

Giải thích: Mục…I….Trang…31…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Câu 5:

Các đế quốc "già" vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có đặc điểm gì nổi bật?

Xem đáp án

Đáp án là D

Giải thích: Mục…I….Trang…31…..SGK Lịch sử 11 cơ bản


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

Phước Nguyễn

Bình luận


Bình luận