Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 14: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (P2) có đáp án

  • 13857 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Những khẩu hiệu đấu tranh nào dưới đây đã xuất hiện trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Hương mơ

1 năm trước

Dương Thu Đẹp

L

2 tuần trước

Lương Hoàng Yến

Bình luận


Bình luận

Đỗ Huyền
20:35 - 29/11/2021

a