Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án): VN trong năm đầu thắng lợi của cuộc k/c chống Mĩ cứu nước

  • 3419 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 33 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình miền Bắc Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Nhiệm vụ cơ bản của nhân dân miền Bắc Việt Nam những năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân (1975) là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng về kinh tế miền Nam những năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân (1975)?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Thuận lợi cơ bản của cách mạng miền Bắc trong những năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân (1975) là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình miền Nam Việt Nam những năm đầu sau Đại thắng mùa Xuân (1975)?

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Triquanggood
21:55 - 22/04/2021

6D