Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án): Xây dựng đất nước đi lên CNXH- Đấu tranh bảo vệ tổ quốc

  • 1695 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, Việt Nam chuyển sang giai đoạn

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa từ sau thắng lợi của

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976 - 1980?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận