Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986-2000) có đáp án

  • 1990 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng Cộng sản Viêṭ Nam chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng nhân tố khách quan tác động đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986)?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng thành tựu nhân dân Việt Nam đạt được trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1996 - 2000)?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận