Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn dân chống Pháp(1950 - 1953)

  • 2094 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp vào thời gian nào? Ở đâu?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II (tháng 2/1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập mở mỗi nước Đông Dương một

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2/1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2/1951) có ý nghĩa là

Xem đáp án

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Toàn Nguyễn

P

3 tháng trước

Phương Thúy

Bình luận


Bình luận

Æziœs
10:52 - 29/06/2021

27 Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh được thành lập 19/5/1941.

Trần Khánh Nguyên
00:27 - 03/01/2022

27B