Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền nam

  • 1613 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Câu nóỉ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” được Bác Hồ nói trong thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Khẩu hiệu “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” tỉà của ai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến, miền Bắc sẵn sàng phục vụ miền Nam vói tinh thần

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Ý nghĩa lớn nhất của việc miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Thắng lơi của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ đã có tác dụng như thế nào đối vói cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận