Trắc nghiệm Lịch sử 12 Chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ (P1)

  • 1480 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Lực lượng giữ vaỉ trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong “Chiến tranh cục bộ” là lực lượng nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Điểm nào trong các điểm sau đây là điểm khác nhau gỉữa “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt”?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18 - 8 - 1968 chứng tỏ điều gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận