Trắc nghiệm Lịch sử 12 Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội

  • 1004 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Tổng số vốn mà Pháp đầu tư vào Đông Dương để thực hiện chương trình khai thác lần thứ hai (1924 - 1929) là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào các ngành nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Diện tích trồng cao su của Pháp ở Việt Nam từ 1918 – 1930 tăng lên bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Thủ đoạn thâm độc nhất mà thực dân Pháp áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận