Trắc nghiệm Lịch sử 12 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc

  • 1119 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bắt đầu từ lúc nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp thể hiện trong các văn kiện lịch sử nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Trong cuộc chiến đấu ở các đô thị, thành phố nào kìm chân địch lâu nhất?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận