Trắc nghiệm Lịch sử 12 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1825

  • 1043 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thi gian nào? Ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Vừa về ti Quảng Châu (Trung Quốc) và trước khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức chính trị nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Hãy nêu rõ thành phần và địa bàn hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận