Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam

  • 1233 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Những sự kiện nào trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Những sự kiện nào sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Phong trào đấu tranh đầu tư do giai cấp tư sản dân tộc khởi xướng, đó là:

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận