Trắc nghiệm Lịch sử 12 Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 (P1)

  • 1668 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 -1945 là bọn nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Hội ngh lần 6 (tháng 11 - 1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Đến tháng 11 - 1939, tên gọi của Mặt trận ở Đông Dương là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Mối quan hệ giữa hai khẩu hiệu: “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất cho dân cày” được giải quyết như thế nào trong thời kì 1939 - 1945?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Hội nghị Trung ương lần 6 của Đảng ta diễn ra vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận