Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 11 (có đáp án): Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

  • 8782 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Giữa thế kỉ XI, nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Để giải quyết những khó khăn trong nước nhà Tống không chọn tiến hành cải cách đất nước mà tiến hành chiến tranh xâm lược Đại Việt. Vì cho rằng nếu đánh bại Đại Việt thế Tống sẽ nâng cao vị thế, các nước Liêu- Hạ sẽ phải kiêng nể.


Câu 2:

Để tiến hành xâm lược Đại Việt nhà Tống đã thực hiện biện pháp gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Nhà Tống xúi giục Cham-pa đành vào phía Nam Đại Việt để làm phân tán lực lượng của nhà Lý khi phải cùng một lúc chống lại 2 kẻ thù.


Câu 3:

Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là gì?  

Xem đáp án

Chọn đáp án:C

Giải thích: Lý Thường Kiệt chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”. Ông gấp rút chuẩn bị cuộc tấn công vào những nơi tập trung quân lương của nhà Tống, gần biên giới như: Ung Châu, Khâm Châu và Liêm Châu.


Câu 4:

Lý Thường Kiệt cho quân đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm nhằm mục đích gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án:D

Giải thích:Ung Châu, Khâm Châu, Liêm Châu là những nơi gần biên giới và tập trung lương thực và khí giới chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt của quân Tống. Lý Thường Kiệt tấn công vào 3 căn cứ này để làm cho quân Tống gặp khó khăn về lương thực và khí giới.


Câu 5:

Để chuẩn bị chiến tranh lâu dài với quân Tống, sau khi mở cuộc tấn công vào đất Tống, Lý Thường Kiệt đã làm gì? 

Xem đáp án

Chọn đáp án:B

Giải thích: Lý Thường Kiệt cho xây dựng phòng tuyến bên bờ nam sông Như Nguyệt. Việc xây dựng phòng tuyến này đã gây cho địch nhiều khó khăn, làm chúng không thể tiến sâu vào lãnh thổ nước ta.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phạm Thành Trung

2 năm trước

NTMT

1 năm trước

Đặng Hân

V

1 năm trước

Vietk Nguyen

1 năm trước

phan thu hải

Bình luận


Bình luận

stt 29_phạm minh thanh_lớp 7a1 -
16:15 - 12/11/2021

ez

Ken Bùi
15:10 - 12/03/2023

Ez game