Trắc nghiệm Lũy thừa với số mũ tự nhiên ( có đáp án )

  • 800 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Ta có với \[a,m,n \in N\]

+ \[{a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\]nên A đúng

+ \[{a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\] với \[m \ge n\] và \[a \ne 0\] nên B đúng

+ \[{a^0} = 1\] nên C đúng

+ \[{a^1} = a\] nên D sai

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tích 10.10.10.100 được viết dưới dạng lũy thừa gọn nhất là

Xem đáp án

Ta có 10.10.10.100 = 10.10.10.10.10 = 105

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tính giá trị của lũy thừa 26, ta được

Xem đáp án

Ta có 26 = 2.2.2.2.2.2 = 4.4. 4= 16.4=64

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cơ số và số mũ của 20192020 lần lượt là:

Xem đáp án

20192020 có cơ số là 2019 và số mũ là 2020.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Viết tích \[{a^4}.{a^6}\] dưới dạng một lũy thừa ta được

Xem đáp án

Ta có \[{a^4}.{a^6} = {a^{4 + 6}} = {a^{10}}\]

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận